• Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi,
  • Kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunulması,
  • İç değerlendirme çalışmalarını yürütülmesi, kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlanması, Senato’ya sunulması, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kurumun web sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşılması,
  • Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği verilmesi,
  • Akademik Birim Kalite Komisyonları ile işbirliği içerisinde çalışılması ve gerekli desteğin sağlanması,
  • Başta öğrenci olmak üzere iç ve dış paydaşların memnuniyetinin sağlanması,
  • Süreç odaklı operasyon yönetimi çerçevesinde hareket edilmesi,
  • Kaynakların etkin kullanımının sağlanması,
  • Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında, etkin, verimli, rekabetçi olmayı, üstün performansa odaklanmayı, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı hedeflemiş paydaşları ile birlikte sürekli iyileştirilmesi benimsemiştir.